Uchwała Nr XVIII/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwały Nr XVIII / 223 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Pyrzowicach k.m. 1 d. 2 oznaczonej działką nr 25/1 o powierzchni 0,2000 ha stanowiącej mienie komunalne Gminy Ożarowice za nieruchomość gruntową położoną w Ożarowicach k.m. 2 d. 3 obejmującą działkę o nr 222/1 o powierzchni 0,4000 ha zapisaną w księdze wieczystej nr 38574 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, z docelowym przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W przypadku dokonania zamiany nieruchomości, w której jedna z zamienianych nieruchomości przedstawia odmienną wartość rynkową, ustawa o gospodarce nieruchomościami wymaga dokonania dopłaty, celem zachowania ekwiwalentności wartościowej nieruchomości będących przedmiotem zamiany. W tym przypadku istnieje uzasadniona konieczność dokonania dopłaty do wartości nieruchomości określonej działką nr 222/1, a wynikającą z treści operatów szacunkowych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 11:28:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie