Uchwała Nr XIV/170/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XIV/170/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 550.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 550.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 335.717 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 335.717 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 335.717 zł

- część oświatowa subwencji ogólne o kwotę 335.717 zł

po stronie wydatków o kwotę 885.717 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 432.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 432.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 432.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 329.573 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 147.306 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 147.306 zł

- dotacje o kwotę 15.319 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 125.652 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.814 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 5.814 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.572 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 45.683 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 45.683 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 44.348 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 127.370 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 127.370 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 120.459 zł

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.400 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.400 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 43.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 43.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.144 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 6.144 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 6.144 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.598 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł

§ 2. Dokonać po stronie dochodów przeniesień między działami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

114.000

· dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług

114.000

114.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

· dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług

114.000

114.000

Razem

114.000

114.000

§ 3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

710

Działalność usługowa

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

50.000

50.000

750

Administracja publiczna

50.000

75020

Starostwa powiatowe

50.000

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

50.000

50.000

801

Oświata i wychowanie

114.000

80148

Stołówki szkolne

114.000

- wydatki bieżące

114.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

114.000

85401

Świetlice szkolne

114.000

- wydatki bieżące

114.000

Razem

164.000

164.000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 -

W związku z przystąpieniem do Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi uchwala się 50.000 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Niezdara oraz zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy OSP Ożarowice,

Dz. 600 -

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 432.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych,

Dz. 801, 854

W związku z uchwaleniem budżetu państwa Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-1/2008 poinformował, iż zwiększeniu o kwotę 335.717 zł uległa kwota subwencji oświatowej na 2008 rok. Zwiększenie tej kwoty spowodowane jest planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli,

Dz. 851 -

Kwotę 43.000 zł przeznacza się na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1994,

Dz. 900 -

Kwotę 25.000 zł przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2008 10:15:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie