Uchwała Nr XV/173/2008 w sprawie wylapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XV / 173 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), w uzgodnieniu

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach, po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Bytomiu,

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Na obszarze Gminy Ożarowice będzie się okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone w miarę potrzeb na całym obszarze

Gminy lub jej części , jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 2.

1. Wójt Gminy ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.

2. Wójt organizuje akcję wyłapywania zwierząt. Wójt może w drodze umowy powierzyć wyłapywanie

zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu

działalność gospodarczą w tym zakresie.

§ 3.

Wójt podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:

1) termin ich wyłapywania;

2) granice terenu , na którym będą wyłapywane;

3) adres schroniska , z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapywaniu;

4) podmiot wykonujący wyłapywanie.

§ 4.

1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska. Wójt Gminy jest zobowiąza-

ny do zawarcia stosownego porozumienia z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

2. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu

ustalonym w umowie pomiędzy Wójtem a podmiotem przeprowadzającym wyłapywanie zwierząt.

§ 5.

Złapane zwierzę zostanie wydane osobie , która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia , pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów transportu , przetrzymywania i leczenia zwierzęcia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 10:12:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie