Uchwała Nr XVIII/237/2008 w sprawie wprowadzenia do załącznika Uchwały Nr XVII/215/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 zadania Remont budynku Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.


Uchwała Nr XVIII/237/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia do Załącznika Uchwały Nr XVII/215/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 zadania pn. "Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wprowadzić do Złącznika Uchwały Nr XVII/215/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014 zadanie Nr 14 pn. "Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego" w brzmieniu nadanym mu w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie:

Ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania pn. "Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego" umożliwi beneficjentowi uzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Zamieszczenie przedmiotowego zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Ożarowice jest wymagane przez Instytucję Pośrednicząca jako kryterium formalne.


Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 - 2014 .

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/237/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Dział-Rozdział

Wartość całkowita

Źródła finansowania

Planowane płatności w latach

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14

"Remont budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego"

2009 - 2010

801-80101

60.000,00

OGÓŁEM

30.000

30.000

środki UE

środki własne budżetu gminy

30.000

30.000

inne środki

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2009 14:58:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie