Uchwała Nr XIII/163/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XIII/163/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

39.880

801

Oświata i wychowanie

39.880

80101

Szkoły podstawowe

22.142

- dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

22.142

22.142

80110

Gimnazja

12.270

- dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

12.270

12.270

80195

Pozostała działalność

5.468

- dochody bieżące, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.468

5.468

WYDATKI OGÓŁEM:

39.880

801

Oświata i wychowanie

39.880

80101

Szkoły podstawowe

22.142

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacje

22.142

16.306

5.836

80110

Gimnazja

12.270

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12.270

12.270

80195

Pozostała działalność

5.468

- wydatki bieżące

5.468

§ 2. Dokonać zmian po stronie przychodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

953

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

3.000.000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3.000.000

§ 3. Dokonać zmian po stronie rozchodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

958.321

963

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

958.321

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki w dziale 801 związane są z realizacją przez Gminę projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku:

· z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w celu realizacji projektu "Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia", na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, kwota 5.468 zł

· z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły", na sfinansowane wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki, kwota 34.412 zł.

Zmian po stronie przychodów i rozchodów dokonano ze względu na mylną klasyfikację budżetową ujętą w uchwale budżetowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 14:27:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie