Uchwała Nr XVI/196/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/196/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 600.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 600.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 249.400

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 179.400 zł

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane

z innych źródeł o kwotę 179.400 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o kwotę 70.000 zł

· wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 70.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 849.400 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 120.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 120.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł

- dotacje o kwotę 120.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 568.864 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 568.864 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 304.400 zł

· wydatki bieżące o kwotę 264.464 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.536 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 3.536 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.536 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 72.000 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 52.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 52.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 52.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 70.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 70.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 15.000 zł

- dotacje o kwotę 15.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 400 -

Kwotę 120.000 zł przeznacza się na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na budowę wodociągu w Zendku przy ul. Spokojne i Bukowej,

Dz. 600 -

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 264.464 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych. W związku z rozpoczęciem inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne" kwotę 125.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji wstępnej inwestycji, kwotę 179.400 zł przeznacza się na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ożarowice - ul. Zawodą,

Dz. 754 -

Środki finansowe w kwocie 3.536 zł przeznacza się na zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych na terenie Gminy na rok 2008 w związku z zawartym porozumienie z Komendą Powiatową Policji.

Dz. 801 -

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na remont bieżący Przedszkola w Ożarowicach,

Kwotę 52.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla obsługi szkół w związku ze zwiększoną kwotą najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zwiększoną wartością jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej,

Dz. 851 -

Kwotę 70.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń na place zabaw w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dz. 921 -

Przyznano dotację w wysokości 15.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych, w związku ze zwiększonymi kosztami druku gazetki gminnej przyznano dotację na pokrycie ww. kosztów oraz na wypłatę nagrody dla redaktora gazetki.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 10:14:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie