Uchwała Nr XVIII/219/2008 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z ogolnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVIII/219/2008

Rady Gminy Ożarowice
z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się regulamin korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na gruntach Gminy Ożarowice.

§ 4

Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw i boisk sportowych zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 5

Regulaminy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na place zabaw i boiska sportowe.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/219/2008

Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku

Regulamin

korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice

Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący wyłącznie zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.

§ 1


1. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub

opiekunów.
2. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 2

Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1. W pobliżu urządzeń zabawowych zabrania się gier zespołowych, jazdy na rowerze lub

motorowerze,
2. Zabrania się wchodzić na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
3. Zabrania się korzystać z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej, niż jedno dziecko na

jednym miejscu,
4. Zabrania się stawać na ruchomych częściach urządzeń.

§ 3


Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1. Zaśmiecania terenu,
2. Niszczenia i uszkadzania roślinności,
3. Dewastowania urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
4. Zakłócania spokoju i porządku publicznego,
5. Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji

chemicznych,

6. Spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób

nietrzeźwych oraz palenia tytoniu,

7. Przebywania od zmierzchu do świtu.

§ 4

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać sołtysowi miejscowości lub w Urzędzie Gminy w Ożarowicach przy ul. Dworcowej 15 tel. 032/285 72 22.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/219/2008

Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 października 2008 roku

Regulamin

korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeń boiska sportowego oraz zachowania się osób obecnych na meczach piłkarskich i innych imprezach odbywających się na boisku sportowym.

§ 1

Boisko sportowe jest obiektem użyteczności publicznej i służy do organizowania imprez sportowych o różnym charakterze.

§ 2

1. Boisko sportowe jest czynne codziennie w godzinach od 700 - 2000.

2. Przebywanie na terenie boiska sportowego po godzinie 2000 wymaga zgody właściciela lub osoby upoważnionej przez właściciela obiektu.

§ 3

Osoby przebywające na terenie boiska obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Korzystanie boiska sportowego przez grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą właściciela lub innej upoważnionej osoby.

2. Osoby korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.

3. Osoby małoletnie do lat 13, korzystające z boiska sportowego, mogą przebywać na jego terenie tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 5

Zabrania się na terenie boiska sportowego:

1. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia.

2. Przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3. Zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu boiska i jego obrzeży.

4. Zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań.

5. Wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego.

6. Niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie boiska i jego obrzeżach.

7. Wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych.

8. Przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez.

9. Palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

10.Umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody właściciela.

11. Przebywania na terenie boiska po jego zamknięciu.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 11:13:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie