Uchwała Nr XIX/239/2008 w sprawie podjęcia współdziałania z Gminą Bobrowniki w zakresie przebudowy dróg gminnych


Uchwała Nr XIX/ 239/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie podjęcia współdziałania z Gminą Bobrowniki w zakresie przebudowy

dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 2008r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z roku 2001 , Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z ustanowieniem Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011"

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Podjąć współdziałanie z Gminą Bobrowniki w zakresie przebudowy dróg gminnych:

- ul. Generała Maczka w Tąpkowicach - Gmina Ożarowice

- ul. Szkolna w Sączowie - Gmina Bobrowniki

tworzących jeden ciąg drogowy łączący Gminę Bobrowniki z Gminą Ożarowice oraz łączący Powiat Będziński z Powiatem Tarnogórskim.

§ 2

Szczegółowe zasady i warunki współdziałania zawarte zostaną w Umowie o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Bobrowniki i Gminą Ożarowice. Do zawarcia Umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 3

Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 uchwały ujęte zostały w załączniku do Uchwały Nr XIX/238/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XVI/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Hetmańczyk

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑01‑2009 14:31:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑01‑2009 14:31:41
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2009 14:37:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie