Uchwała Nr XIII/164/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XIII/164/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2008 rok uchwalone w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 300.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 300.000 zł

- wpływy ze sprzedaży wody 50.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych 250.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 300.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększenia stanu środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w

następujący sposób:

- stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 30.000 zł

- stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 30.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych przeniesień dokonano na wniosek Dyrektora ZGK, w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów ze sprzedaży wody, usług związanych z montażem przyłączy przydomowych oraz ze zwiększeniem zadań statutowych Zakładu w związku z przekazaniem w zarządzanie nieruchomości Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 14:29:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie