Uchwała Nr XXI/275/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XXI/275/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.175 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.175 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.175 zł

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 7.175 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.175 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.175 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.175 zł

- wydatki bieżące o kwotę 7.175 zł

2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

7.320

01095

Pozostała działalność

7.320

- wydatki majątkowe

7.320

926

Kultura fizyczna i sport

7.320

92601

Obiekty sportowe

7.320

- wydatki majątkowe

7.320

Razem

7.320

7.320

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 854

Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach na realizację programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑01‑2009 14:22:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑01‑2009 14:22:16
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2009 14:27:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie