Uchwała Nr XV/174/2008 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2018


Uchwała Nr XV / 174 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2018 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr XV/174/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Wieloletni program

gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Ożarowice na lata 2008 - 2018

1. Prognoza dotycząca wielkości posiadania oraz stanu technicznego zasobu

mieszkaniowego gminy.

a). Mieszkaniowy zasób gminy Ożarowice obejmuje 18 lokali mieszkalnych

znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy, położonych we

wsiach:

- Tąpkowice ul. Kopernika 6 - 4 lokale

- Ożarowice ul. Szkolna 6 - 3 lokale

- Ożarowice ul. Szkolna 8 - 4 lokale

- Pyrzowice ul. Wolności 46 - 5 lokale

- Zendek ul. Główna 126 - 2 lokale

b). Struktura lokali mieszkalnych jest następująca:

Lp.

Liczba izb

Lokal mieszkalny ilość

Miejscowość

1.

12

4

Tąpkowice

2.

20

7

Ożarowice

3.

12

5

Pyrzowice

4.

6

2

Zendekc). Struktura budynków w których znajdują się lokale mieszkalne:

Lp.

Miejscowość

Stan techniczny

Wyposażenie

Rok budowy

1.

Tąpkowice ul. Kopernika 6

dobry

instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., telefoniczna

1970r.

2.

Ożarowice ul. Szkolna 6

dobry

instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,

gazowa, c.o., telefoniczna

1970 r.

3.

Ożarowice ul. Szkolna 8

dobry

instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,

gazowa, c.o., telefoniczna

1970 r.

4.

Pyrzowice ul. Wolności 46

dobry

instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,

gazowa, c.o., telefoniczna

1970 r.

5.

Zendek ul. Główna 126

dobry

instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,

gazowa, c.o., telefoniczna

1970 r.2. Analiza potrzeb i plan remontów i modernizacji.

a) Analiza potrzeb.

Podstawowym zadaniem gminy będzie utrzymanie właściwego stanu

technicznego budynków

tj. w dobrym stanie technicznym.

W latach 2008 - 2018 nie przewiduje budowy nowych mieszkań.

Mając powyższe na uwadze za celowe i konieczne uznaje się przeprowadzenie w

większości budynków stanowiących własność Gminy inwestycji i remontów w

takim zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny , nieruchomości te mogły

w okresie obowiązywania niniejszego programu osiągnąć jak najlepszy stan

techniczny, w szczególności wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie

termomodernizacji.

Za cel polityki remontowej nieruchomości przyjmuje się:

- maksymalizację efektów remontowych i modernizacyjnych oraz doprowadzenie

do jednolitych standardów technicznych budynków stanowiących mieszkaniowy

zasób gminy.

Szczegółowe potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących własność gminy

określone będą w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków odrębnie w

każdym roku kalendarzowym, tak aby środki finansowe niezbędne dla realizacji

konkretnych działań, zabezpieczone zostały w budżecie gminy na kolejny rok.

Analizę potrzeb remontowych oraz potrzeby finansowe wynikające ze stanu

technicznego budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawiano zostały w pkt. nr 7 uchwały.

b) Plan remontów i modernizacji.

Na lata 2008 - 2018 planuje się wykonywanie remontów bieżących.

Przewiduje się pozyskanie do gminnego zasobu mieszkaniowego w drodze

transakcji nabycia, budynków kwalifikujących się do zasiedlenia wielorodzinnego w

celu poprawy realizacji zadań gminnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Na lata 2008 - 2018 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu.

a). Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek

czynszu w latach 2008 - 2018, które zapewniłyby samowystarczalność

finansową gospodarki mieszkaniowej.

Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu

gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo

powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale

zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

b). Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki

podstawowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem

czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

c). Zmiana wysokości czynszu może nastąpić tylko z zachowaniem zmian wynikających

z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

d). Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub

wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest

wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 685¹ Kodeksu cywilnego.

e). Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

· lokal wyposażony w c.o.- 20%

· lokal wyposażony w łazienkę oraz wc. - 30%

f). Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

· brak łazienki w lokalu - 30%,

· brak wc. w lokalu - 15%,

· brak gazu przewodowego - 10%.

g). Obniża się stawkę czynszu ze względu na położenie lokalu w budynku dla lokali

znajdujących się na parterze - 5%.

h). Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki

podstawowej za lokal mieszkalny.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład

mieszkanio-szkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w

zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

a). Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt gminy Ożarowice.

b). Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w

szczególności:

· zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

· utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujące się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

· prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali,

· remonty, konserwacje i modernizację lokali i budynków.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

W latach 2008 - 2018 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

· wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

· wpływy z czynszów za lokale użytkowe,

· środki budżetowe.

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach , z podziałem na koszty bieżącej

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Podstawą wykonania remontów jest protokół z przeprowadzonego przeglądu

budynków oraz okresowych kontroli budynków stanowiących mieszkaniowy zasób

gminy.

Na podstawie przeglądusporządzono plan remontów, który prezentuje poniższa

tabela.

Rok

Zakres prac remontowych

Planowane koszty

2008

Remont schodów zewnętrznych

9.000,00 zł

2009

Budowa nowego bezodpływowego zbiornika sanitarnego

10.000,00 zł

2010

Remont balkonów i wyłożenie kostką brukową dojazdów do budynków

11.000,00 zł

2011

Malowanie klatek schodowych

5.000,00 zł

2012

Termomodernizacja

15.000,00 zł

2013

Termomodernizacja

15.000,00 zł

2014

Termomodernizacja

15.000,00 zł

2015

Termomodernizacja

15.000,00 zł

2016

Wymiana instalacji elektrycznej

7.000,00 zł

2017

Zmiana ogrzewania na ekologiczne

30.000,00 zł

2018

Remont dachów

20.000,00 zł8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje się w okresie obowiązywania niniejszego programu:

a) weryfikację umów najmu i wypowiadanie ich najemcą , którzy mają zaspokojone potrzeby

mieszkaniowe,

b) wdrażanie systemu wielopłaszczyznowej zamiany lokali mieszkalnych służącej do

realizacji celów jakim są:

  • racjonalne przeprowadzanie napraw i remontów lokali mieszkalnych poprzez dostarczenie lokali zamiennych najemcy w każdym przypadku , gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego trwania,
  • likwidacja dysproporcji między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkałych a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty niezależne)

c) monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkańców w związku z wypowiadaniem umów

najmu lokali mieszkalnych w świetle art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów,

d) pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne,

e) wynajem lokali w zamian za wykonanie remontu na własny koszt przez przyszłego

najemcę.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  24‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2008 10:37:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie