Uchwała Nr XXI/279/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku


Uchwała Nr XXI / 279 / 2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy Ożarowice

Uchwala:

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 roku :

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok.
  2. Ocena realizacji inwestycji w Gminie w 2008 roku, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jakości usług świadczonych na rzecz gminy przez różne podmioty.
  3. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.

4. Ocena realizacji inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Staszica.

5. Ocena załatwiania zapytań i interpelacji Radnych przez Wójta Gminy.

  1. Ocena utrzymania dróg w okresie zimowym.
  2. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑02‑2009 12:06:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  05‑02‑2009 12:06:37
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2009 12:11:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie