Uchwała Nr XVIII/221/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XVIII/ 221 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XL/249/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

§2.

Celem zmian jest wprowadzenie do studium prawidłowego przebiegu Autostrady A1 i obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL "Katowice" w Pyrzowicach, poszerzenie granic potencjalnego rozwoju wsi, położonych na terenie gminy oraz dostosowanie studium do aktualnych potrzeb gospodarczych gminy.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2008 11:23:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie