Uchwała Nr XVIII/224/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XVIII/224/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 200.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 74.000 zł

· nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 126.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 66.180 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 50.000 zł

- wpływy pozostałych odsetek o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 16.180 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 16.180 zł

- wpływy z usług o kwotę 7.180 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 266.180 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 50.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł

- dotacje o kwotę 50.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 82.000 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 40.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 42.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.180 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 6.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 3.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

o kwotę 8.180 zł

· wydatki bieżące o kwotę 8.180 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.000 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 17.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł

- dotacje o kwotę 17.000 zł

§ 2. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach między rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

50.000

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

- wydatki bieżące

50.000

710

Działalność usługowa

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

- wydatki bieżące

w tym: dotacje

50.000

50.000

Razem

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 400 -

Kwotę 50.000 zł przeznacza się na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowo - osobowego oraz ubijaka wibracyjnego,

Dz. 600 -

O kwotę 40.000 zł zwiększa się wydatki na lokalny transport zbiorowy, kwotę 42.000 zł przeznacza się na remonty bieżące dróg,

Dz. 801 -

Kwotę 17.180 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług oraz pomocy dydaktycznych,

Dz. 900 -

Środki finansowe w kwocie 100.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz kosztów energii elektrycznej,

Dz. 921 -

Kwotę 17.000 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla BIOK.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  23‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 11:33:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie