Uchwała Nr XXI/261/2008 Rady Gminy Ożaraowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystnia z ogólnodpostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXI / 261 / 2008

Rady Gminy Ożarowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się regulamin korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na gruntach Gminy Ożarowice.

§ 4

Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw i boisk sportowych zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 5

Regulaminy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na place zabaw i boiska sportowe.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 261 /2008 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Regulamin

korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice

Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący wyłącznie zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.

§ 1

Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

§ 2

Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1. W pobliżu urządzeń zabawowych zabrania się gier zespołowych, jazdy na rowerze lub motorowerze,
2. Zabrania się wchodzić na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
3. Zabrania się korzystać z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej, niż jedno dziecko na jednym

miejscu,
4. Zabrania się stawać na ruchomych częściach urządzeń.

§ 3


Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1. Zaśmiecania terenu,
2. Niszczenia i uszkadzania roślinności,
3. Przebywania od zmierzchu do świtu.

§ 4

Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać

w Urzędzie Gminy w Ożarowicach przy ul. Dworcowej 15 tel. 032/285 72 22.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/ 261 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Regulamin

korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarowice.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeń boiska sportowego oraz zachowania się osób obecnych na meczach piłkarskich i innych imprezach odbywających się na boisku sportowym.

§ 1

Boisko sportowe jest obiektem użyteczności publicznej i służy do organizowania imprez sportowych o różnym charakterze.

§ 2

1. Boisko sportowe jest czynne codziennie w godzinach od 700 - 2000.

2. Przebywanie na terenie boiska sportowego po godzinie 2000 wymaga zgody właściciela lub osoby upoważnionej przez właściciela obiektu.

§ 3

Osoby przebywające na terenie boiska obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Korzystanie z boiska sportowego przez grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą właściciela lub innej upoważnionej osoby.

2. Osoby małoletnie do lat 13, korzystające z boiska sportowego, mogą przebywać na jego terenie tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 5

Zabrania się na terenie boiska sportowego:

1. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników meczów piłkarskich i innych imprez.

2. Przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3. Przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez.

4. Przebywania na terenie boiska po jego zamknięciu.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Wykroczeń oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑01‑2009 13:35:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑01‑2009 13:35:59
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2009 13:44:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie