Uchwała Nr XIII/148/2008 w sprawie scalenia i podziału nieruchomosci gruntowych polożonych w Ossach


Uchwała Nr XIII/148/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości gruntowych położonych w Ossach.

Na podstawie art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 173 poz. 1218 ) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości ( Dz. U. Nr 86, poz. 736) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Ossy w

Gminie Ożarowice.

2. Scaleniem i podziałem nieruchomości objęte są następujące nieruchomości - działki

gruntu numerach ewidencyjnych:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

1.

109

0,3569

68 191

2.

110

0,4125

67 850

3.

111

0,4663

54 748

4.

112

1,3982

66 832

5.

113/1

0,0194

21 970

6.

113/2

0,0810

21 970

7.

113/3

0,1217

21 970

8.

113/4

0,0204

21 970

9.

113/5

0,0637

67 850

10.

113/6

0,0672

67 850

11.

113/7

0,0135

21 970

12.

113/8

0,0525

67 850

13.

113/9

0,0269

67 850

14.

114/1

0,1840

39 370

15.

114/2

0,1840

68 191

16.

115

0,3534

66 968

17.

116

0,6630

30 709

18.

117

0,3446

Brak

19.

118

0,3454

66 831

20.

119

0,7149

42 159

21.

120

1,1084

29 972

22.

121

0,3760

56 725

23.

122

0,2477

57 160

24.

123/1

0,0739

39 640

25.

123/2

0,1248

53 346

26.

124/1

0,0465

43 895

27.

124/3

0,0808

39 640

28.

124/4

0,2427

53 078

29.

125

0,2975

54 335

30.

126/1

0,3643

36 250

31.

126/2

0,3643

38 533

32.

127

0,5050

37 381

33.

128

0,8018

35 528

34.

129

0,2547

35 527

35.

130

0,2266

38 705

36.

131

0,3844

32 054

37.

132

0,3384

46 148

38.

133

0,5971

59 380

39.

134

0,5614

59 051

40.

135

0,1719

46 965

41.

136

0,3310

68 191

42.

137

0,1825

68 191

43.

138

0,1777

26 685

44.

139

0,8963

36 236

45.

140

0,1586

38 195

46.

141

0,4884

55 840

47.

142

0,1381

68 191

48.

143

0,1247

47 030

49.

144

0,2224

Brak

50.

145/1

0,1466

46 506

51.

145/3

0,0378

48 506

52.

149

0,1143

Brak

przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku scalenia i podziału, z działek opisanych w ust. 2 tworzy się następujące działki:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

123/1

0,0739

124/1

0,0465

124/3

0,0808

140

0,1590

149

0,1154

372

0,1404

373

0,6240

374

0,2294

375

0,1312

376

0,1548

377

0,1391

378

0,1300

379

0,1321

380

0,1264

381

0,3288

382

0,1330

383

0,3019

384

0,2280

385

0,1549

386

0,0497

387

0,0981

388

0,3528

389

0,2309

390

0,2100

391

0,1349

392

0,4626

393

0,1344

394

0,1325

395

0,1418

396

0,1580

397

0,1340

398

0,1697

399

0,1249

400

0,1129

401

0,0478

402

0,1029

403

0,0638

404

0,0788

405

0,6432

406

0,5297

407

0,1100

408

0,1700

409

0,1210

410

0,1199

411

0,1199

412

0,1458

413

0,1667

414

0,1106

415

0,1760

416

0,1430

417

0,3190

418

0,0806

419

0,1845

420

0,3136

421

0,3190

422

0,1430

423

0,1759

424

0,1106

425

0,1666

426

0,1229

427

0,1212

428

0,1199

429

0,1210

430

0,1700

431

0,1100

432

0,1146

433

0,1157

434

0,1510

435

0,2499

436

0,3193

437

0,4258

438

0,1200

439

0,1200

440

0,1470

441

0,1200

442

0,1570

443

0,1278

444

0,0406

445

0,0863

446

0,0602

447

0,1268

448

0,5385

449

0,1471

450

0,1341

451

0,1411

452

0,1390

453

0,2242

454

0,3116

455

0,1338

456

0,1664

457

0,1378

458

0,1252

Działki o nr 372, 405, 435, 436 o łącznej powierzchni 1.3528 ha przechodzą na własność Gminy Ożarowice z przeznaczeniem na gminne drogi publiczne.

§ 2

1. Mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości sporządzona przez geodetę uprawnionego Pana inż. Mirosława Nowaka ( nr. upr. zawod. - 9602 ) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rejestr nieruchomości z wykazem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale nieruchomości sporządzony przez geodetę Pana inż. Mirosława Nowaka (nr. upr. zawód. - 9602 ) stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Każdy z uczestników scalenia otrzymuje nieruchomości po podziale zgodnie z zasadą określoną w art. 105 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Nie stwierdza się istnienia służebności gruntowych na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Na obszarze objętym scaleniem i podziałem nieruchomości Gmina Ożarowice wybuduje ze środków własnych drogę utwardzoną na działkach nr 372, 405, 435, 436 oraz odcinek sieci wodociągowej umożliwiający podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej w terminie do końca 2010 roku.

§ 5

1. Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane do wniesienia na rzecz Gminy opłat adiacenckich w wysokości 5 % wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

2. Opłaty zostaną ustalone przez Wójta Gminy w drodze decyzji.

3. Opłaty należy wnieść w terminie do końca 2010 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 48 84670001 0000 2974 2000 0011 w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu.

§ 6

1. Uwzględniono w całości wniosek właścicieli nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW Nr 59380 i 59051 w sprawie zaproponowanego wydzielenia wzajemnych różnic powierzchniowych w projekcie scaleniowym.

2. Nie uwzględniono sprzeciwu właściciela nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW Nr 26685 i 36236 w zakresie ujęcia jako uczestnika postępowania scaleniowego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

www.bip.ozarowice.pl , a także podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

2. O podjęciu uchwały Wójt powiadomi przez rozplakatowanie informacji na terenie

miejscowości Ossy.

3. Uchwała podlega doręczeniu uczestnikom postępowania scaleniowego i podziałowego

nieruchomości.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2008 08:47:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie