Uchwała Nr XVII/213/2008 w spsrawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Uchwała Nr XVII/213/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 480.000 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 480.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 132.709,87 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 39.975 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 39.975 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.000 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 36.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 36.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 28.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 28.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 28.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.734,87 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 28.734,87 zł

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 28.734,87 zł

po stronie wydatków o kwotę 612.709,87 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 300.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 242.378 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 242.378 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 216.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 26.378 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.734,87 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 28.734,87 zł

· wydatki bieżące o kwotę 28.734,87 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.362,00 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.622 zł

Rozdz. 85154 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.622 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.622 zł

§ 2. Dokonać przeniesień po stronie wydatków w działach miedzy rozdziałami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

125.000

60016

Drogi publiczne gminne

125.000

- wydatki majątkowe

125.000

710

Działalność usługowa

125.000

71095

Pozostała działalność

125.000

- wydatki majątkowe

125.000

Razem

125.000

125.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 -

Podpisano umowę z województwem śląskim, w ramach której otrzymano dotację w wysokości 39.975 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy placu zabaw w sołectwie Niezdara oraz na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ożarowicach, w ramach realizowanego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,

Dz. 600 -

kwotę 300.000 zł przeznacza się na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ożarowice - ul. Zawodą,

Dz. 700 -

Środki finansowe w kwocie 216.000 zł przeznacza się na zakup gruntów, natomiast kwotę 26.378 zł przeznacza się na wydatki związane ze scaleniem gruntów w Ossach,

Dz. 852 -

Kwotę 28.734,87 zł otrzymano na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt realizowany jest w celu zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy,

Dz. 854 -

Kwotę 1.622 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 13:19:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie