Uchwała Nr XIV/165/2008 w sprawie uchylenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych


Uchwała Nr XIV/ 165 /2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie: uchylenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie art. 39 ust.4, art. 40 ust. 2 pkt. 2 art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala :

§ 1

Uchylić upoważnienie dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielone Uchwałą Nr XXVI/285/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2005r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zmianami), wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

A zatem koniecznym jest uchylenie Uchwały Rady Gminy nr XXVI/285/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdyż uprawnienia w tym zakresie posiada Wójta Gminy a nie Rada Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2008 09:58:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie