Uchwała Nr XIX/238/2008 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014


Uchwała Nr XIX/238/2008

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XVI/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika do Uchwały Nr XVI/197/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2008-2014.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Hetmańczyk

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑01‑2009 14:44:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑01‑2009 14:44:49
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2009 15:02:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie