Uchwała Nr XII/116/2003 w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2003 roku nie wygasaja z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XII/116/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku

budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Ożarowice, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 1.149.650 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/116/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2003 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Budowa hali sportowej przy

Gimnazjum w Ożarowicach

850.000

31.10.2004

2.

Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy

299.650

31.10.2004

Ogółem

1.149.650

Załącznik Nr 2

do Uchwał Nr XII/116/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 grudnia 2003 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2003 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

801

80110

6050

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

850.000

750

75023

6050

Administracja publiczna

Urzędy gmin

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

299.650

RAZEM

1.149.650

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 07:36:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie