Uchwała Nr X/101/2003 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy


UCHWAŁA NR X/101/2003

RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13 ,poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) w związku

z art. 21 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 ,poz. 733 z dnia 10 lipca 2001r.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62 z 2000r. poz.718 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala , co następuje:

§ 1.

Określić zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik

do Uchwały Nr X/101/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 listopada 2003

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy

do zadań własnych gminy.

2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw

lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, zapewnia

lokale socjalne i lokale zamienne , a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw

domowych o niskich dochodach.

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2 , wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy

lub w inny sposób.

4. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób

prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy , z wyjątkiem towarzystw

budownictwa społecznego , a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

5. Zwalnianie przez dotychczasowych najemców lokale mieszkalne ze względu na ich stan techniczny

i wyposażenie przeznaczona się:

- na lokale mieszkalne do zasiedlenia na ogólnych warunkach najmu

- na lokale mieszkalne do remontu

- na lokale socjalne

6. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego - z wyjątkiem umowy najmu lokalu socjalnego,

zmiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokali uzależnione jest od wpłacenia przez

najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu jakie będą istniały w dniu

opróżnienia lokalu w wysokości 10 - krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal.

7. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy oddawane są w najem na czas

nieoznaczony za wyjątkiem lokali socjalnych oraz lokali zamiennych na czas remontu budynku

lub lokalu.

8. Lokale mieszkalne o obniżonej wartości użytkowej i niskim standardzie , wyposażone co najwyżej

w instalację elektryczną , wodną i kanalizacyjną mogą być oddawane w najem jako socjalne ,

chociażby urządzenia te znajdowały się poza lokalem.

9. Lokale zamienne otrzymują osoby w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz najemcy , którzy

. nie skorzystali z prawa pierwokupu mieszkania.

10. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczające 80 m² mogą być oddane w najem

za zapłatą czynszu w drodze licytacji stawki czynszowej.

11.1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie

będący współnajemcą lokalu , dzieci najemcy i jego współmałżonka , inne osoby ,wobec których

najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych , oraz osoba , która pozostawała

faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego ,jeżeli stale

zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

W razie braku osób wymienionych powyżej stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

3. W przypadkach społecznie uzasadnionych , za zgodą Wójta Gminy , jeżeli po śmierci najemcy

w lokalu pozostali jego wstępni lub zstępni , pełnoletnie rodzeństwo , osoby przysposabiające

albo przysposobione , które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kc, można z nimi

zawrzeć umowę najmu jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci , ale przez

okres nie krótszy niż 2 lata przed 10 lipca 2001r. oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego

lokalu mieszkalnego (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej się , a także innych

osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania), a czynsz z tytułu najmu opłacany jest

na bieżąco.

12. W razie opuszczenia lokalu mieszkalnego przez najemcę , z zamieszkującym faktycznie wraz

z najemcą przez okres co najmniej 5 lat jego zstępnym , wstępnym , z pełnoletnim rodzeństwem ,

z osobą przysposobiającą albo przysposobioną, osobą , która pozostawała faktycznie we

wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą , można zawrzeć umowę najmu lokalu , o ile nie

zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust.2 ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o ile nie mają tytułu prawnego do

zajmowanego innego lokalu mieszkalnego (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej

się oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania).

Rozdział II

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i zamiennych

 1. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom , które nie spełniają wymogów dla uzyskania lokalu socjalnego.
 2. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje:

(1) osobom ,które utraciły mieszkanie wskutek działania siły wyższej , klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,

(2) osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki,

(3) osobom przekwaterowywanym z pomieszczeń o charakterze niemieszkalnym,

(4) osobom będącym najemcami lokali , które nie skorzystały z prawa pierwokupu lokalu , gdyż ich sytuacja materialna nie pozwala na dokonanie wykupu mieszkania od gminy,

(5) osobom opuszczającym Dom Dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności oraz wychowankom rodzin zastępczych , których miejscem zamieszkiwania i zameldowania przed umieszczeniem w Domu Dziecka lub rodzinie zastępczej była poprzednio Gmina Ożarowice , jeżeli osoby te zamierzają zamieszkać na terenie Gminy Ożarowice,

(6) osobom o niskich dochodach i zamieszkującym w trudnych warunkach mieszkaniowych. Przesłanki te powinny być spełnione łącznie.

3. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego zamiennego przysługuje osobom z budynków

i z lokali przeznaczonych do remontu na czas jego trwania.

 1. Warunki zamieszkiwania, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 6, spełniają osoby mieszkające w lokalach, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6m2 powierzchni pokoi lub lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jeżeli nie posiadają (lub ich małżonkowie) tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego oraz o dochodach:

(1) osoby samotne, których miesięczny średni dochód brutto w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy nie przekracza 175% najniższej emerytury,

(2) rodziny, w których miesięczny średni dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego oraz 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy nie przekracza 125% najniższej emerytury.

 1. Za osobę o niskich dochodach można uważać również osobę, której miesięczne średni dochód brutto jest nieznacznie wyższy, ale nie więcej niż o 10%.
 2. Dochód miesięczny ustala się według stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu i daty. Zawarcia umowy w odniesieniu do najniższej emerytury.
 3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.
 4. Za podstawę obliczania dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy.
 5. Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwały jest dochód (brutto) przeliczony na jedną osobę w gospodarstwie domowym (rodzinie) według przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 6. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego podaje rodzaje i wysokość dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłaszanych do wspólnego zamieszkania potwierdzone przez właściwy organ.
 7. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony również osobom:

(1) przekazującym do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal o pow. użytkowej przekraczającej 80m2 znajdujący się w dobrym stanie technicznym,

(2) przekazującym do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal co najmniej 2-pokojowy, w dobrym stanie technicznym, w zamian za mniejszy lokal co najmniej równorzędny pod względem standardu,

(3) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, uzasadniającym wynajęcie innego lokalu oraz osobom, które ukończyły 75 lat życia,

(4) ubiegającym się o rozszerzenie umowy najmu na pomieszczenie przyległe zakwalifikowane jako lokal niesamodzielny lub na przyległy lokal jednoizbowy,

(5) które nie mogą otrzymać dodatku mieszkaniowego w obecnym mieszkaniu ze względu na jego zbyt dużą powierzchnię, a zamierzają wynająć odpowiednie mieszkanie mniejsze.

 1. 1. Wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne przeznaczone do

remontu mogą być wynajmowane w zamian za wykonanie remontu przez przyszłego

najemcę.

2. W przypadku lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu osobę wykonującą remont

na własny rachunek można zwolnić z opłat czynszowych na okres do trzech lat w ramach

kompensaty kosztów remontu.

 1. Przyjmuje się zasadę, że pierwszeństwo najmu każdego zwolnionego lokal mieszkalnego, również zakwalifikowanego do remontu, przysługuje osobom, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału oraz pkt. 1 rozdziału III.
 2. Mieszkania nie objęte w najem przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo najmu lokalu, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału oraz pkt. 1 rozdziału III z powodu braku chętnych można wynająć każdemu, kto wyrazi zainteresowanie o ile jest mieszkańcem gminy i posiada stałe źródło dochodów za okres co najmniej 6 miesięcy.
 3. Jeżeli o ten sam lokal mieszkalny ubiega się kilka osób o takim samym stopniu pierwszeństwa zawarcie umowy najmu lub o remont lokalu następuje według kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przyznanie lokalu.
 4. Zawarcie umowy najmu lokali, o których mowa w pkt. 12 nastąpi po stwierdzeniu przez

inspektora. ds. gospodarki komunalnej wykonania warunków umowy dotyczącej

przeprowadzenia remontu.

 1. Skierowanie do zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzania na własny koszt remontu lokalu przez osoby, których mowa w pkt. 14, będą wydawane w pierwszej kolejności:

(1) osobom, które nie posiadają (ani ich małżonkowie) tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego,

(2) najemcom lokali co najwyżej 2-izbowych (pokój i kuchnia), których gospodarstwo domowe składa się z co najmniej 4 osób i nie zalegają z zapłatą czynszu i opłat związanych z użytkowaniem dotychczas zajmowanego lokalu.

 1. Z osobami innych miast można zawierać umowy o remont lokali (w złym stanie technicznym, o ile brak było chętnych mieszkańców z gminy, posiadających stałe źródło dochodów za okres co najmniej 12 miesięcy.

Rozdział III

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych - socjalnych

 1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego - socjalnego przysługuje:

(1) osobom, którym sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego,

(2) osobom, w stosunku do których sąd orzekł o eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu i które nie przekraczają dochodu granicznego określonego w pkt. 5,

(3) osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i których dochód nie przekracza dochodu granicznego określonego w pkt. 5,

(4) osobom, które zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych i których dochód nie przekracza dochodu granicznego w pkt. 5.

 1. Przesłanki określone w pkt. 2; 3; 4 powinny być spełnione łącznie.
 2. Lokale socjalne mogą być również wynajmowane:

(1) najemcom lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, którym wypowiedziano umowy najmu, o ile ich dochody nie przekraczają dochodu granicznego określonego w pkt. 5 i jeżeli wyrażą zgodę na przeprowadzenie się do wskazanego im lokalu socjalnego,

(2) osobom bezdomnym, powracającym z Zakładu Karnego, wychowankom Domu Dziecka, którzy wcześniej zamieszkiwali w Gminie Ożarowice oraz osobom, które utraciły mieszkanie wskutek, działania siły wyższej, klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

 1. Warunki zamieszkiwania o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4, spełniają osoby mieszkające w lokalach, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6m2 powierzchni pokoi lub w lokalach nie spełniających wymagań pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jeżeli nie posiadają (lub ich małżonkowie) tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.
 2. Za dochód graniczny uważa się dochód brutto osiągany w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy w wysokości 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 3. Dochód miesięczny ustala się według stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu i daty zawarcia umowy w odniesieniu do najniższej emerytury.
 4. Za podstawę obliczania dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy.
 5. Umowę o najem lokalu socjalnego zawiera się na okres:

(1) do jednego roku z osobami, które zostały najemcami lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego, z bezdomnymi, z powracającymi z Zakładów Karnych,

(2) do dwóch lat z pozostałymi osobami.

 1. Umowę o najem lokalu socjalnego przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

Nie dotyczy to osób, w stosunku do których, gdyby posiadały tytuł prawny, uzasadnione byłoby wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

 1. Osobami posiadającymi zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dopuszczalne jest przedłużenie umowy najmu w przypadku zawarcia ugody, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rozdział IV

Zasady wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

 1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 , które zostały opróżnione po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mogą być wynajmowane za opłatą czynszu, którego wysokość ustalona zostanie w drodze przetargu.
 2. Przetarg może być ograniczony do osób zwalniających lokal z mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. W przypadku, gdy lokal wymaga remontu, najemca przeprowadza go we własnym zakresie, na zasadach uzgodnionych z Wynajmującym.
 4. Lokale mieszkalne, które nie zostały wynajęte w drodze przetargu, można wynająć według zasad określonych w rozdziale II niniejszej uchwały.
 5. Regulamin przetargu na wysokość czynszu ustala Wójt Gminy.

Rozdział V

Zasady dokonywania zamiany lokali mieszkalnych

 1. Osoby posiadające samodzielne mieszkania, nawet w przypadku spełnienia kryteriów uchwały, winny w pierwszej kolejności starać się o poprawę warunków mieszkaniowych w drodze dobrowolnej zamiany.
 2. Najemcy lokali z zasobu mieszkaniowego gminy mogą dokonywać zmian lokali z osobami, posiadającymi tytuł prawny do lokalu, niezależnie od własności zasobów mieszkaniowych, w których znajduje się lokal.
 3. Zamiana lokali mieszkalnych, o których mowa w pkt. 2, wymaga zgody na jej dokonanie dysponentów tych lokali.
 4. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez gminę lokalu wolnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcę jeżeli przemawiają za tym względy społeczne.

Warunkiem wyrażenia zgody na tę zmianę jest posiadanie wolnych lokali do jej realizacji.

 1. Odmowa zamiany wymaga uzasadnienia i może nastąpić jedynie z ważnych względów. W szczególności odmawia się zgody na dokonanie zamiany, jeżeli:

(1) w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 6m2 ogólnej powierzchni pokoi. Jednakże w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia najemcy o wyrażeniu zgody na zmianę, w wyniku której powierzchnia ogólna pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego byłaby mniejsza niż 6m2 , zamiana dojdzie do skutku,

(2) najemca posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu,

(3) najemca przed wyrażeniem zgody na zamianę dokonał samowolnej zamiany lokali,

(4) najemca zalega z opłatą należności z tytułu najmu i innych opłat związanych z najmem lokalu, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamienia się na lokal mniejszy lub o niższym standardzie.

 1. Zamiana mieszkań pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach nie może naruszać interesu gminy.
 2. W szczególności odmawia się zgody na dokonanie zamiany, o której mowa w pkt. 6, jeżeli:

(1) w stosunku do tej osoby sąd orzekł eksmisję z dotychczas zajmowanego lokalu,

(2) zalega z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu a jej dochody nie przekraczają kryterium ustalonego w niniejszej uchwale do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony,

(3) nie posiada udokumentowanego stałego źródła dochodów za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamianę.

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i socjalnych

 1. Załatwianie spraw najmu lokalu rozpoczyna się od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Ożarowice.
 2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu i o remont lokalu zobowiązany jest inspektor ds. gospodarki komunalnej.
 3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawne są też sposoby wyboru osób , z którymi umowy powinny być zawierane.

Jawność ma na celu realizację kontroli społecznej.

 1. Osoby spełniające warunki określone w uchwale ujmuje się w Rejestrach prowadzonych na każdy rok kalendarzowy.

Rejestry sporządza się odrębnie dla lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony ,socjalnych oraz lokali do remontu. Kolejność umieszczenia osób w poszczególnych Rejestrach wynika z kolejności wpływu wniosków.

 1. Osoby ujęte w Rejestrach na dany rok kalendarzowy poinformowane zostają o decyzji na piśmie z określeniem kolejności realizacji wniosku wynikającej z daty jego złożenia.
 2. Osoby ujęte w Rejestrach zobowiązane są do informowania poprzez złożenia stosownego oświadczenia o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji mieszkaniowej i dochodach w terminie do 30 dni od daty zaistnienia tych zmian pod rygorem wykreślenia wniosku z Rejestru.
 3. Wielkość rocznych Rejestrów powinny być dostosowane do możliwości lokalowych gminy , biorąc pod uwagę spodziewany uzysk wolnych lokali.
 4. Realizację rejestrów , o których mowa w pkt. 4 polega na przedstawieniu oferty zawarcia umowy najmu lub remont lokalu. W razie odmowy ze strony osoby uprawnionej przedstawia się kolejną ofertą na inny lokal , zaznaczając fakt odmowy w Rejestrze.
 5. W przypadku nieprzyjęcia przez osobę oczekującą w Rejestrze na lokal wynajmowany na czas nieoznaczony lub socjalny żadnej z propozycji ofert zawarcia umowy zgodnie z jej wnioskiem , osobę tę skreśla się z Rejestru.
 6. Osoba wykreślona z Rejestru z przyczyny , o której mowa w pkt. 9 , może ponownie ubiegać się o lokal z gminy wynajmowany na czas nieoznaczony lub socjalny po upływie jednego roku od daty wykreślenia , o ile nadal spełnia warunki określone w pkt. 2 rozdziału II oraz pkt. 1 rozdziału III.
 7. W przypadku braku zainteresowania ofertami lokali do remontu przez osobę oczekującą w Rejestrze na taki lokal zgodnie z jej wnioskiem , w okresie 12 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku , osobę tę skreśla się z Rejestru.
 8. Osoba wykreślona z Rejestru z przyczyny , o której mowa w pkt. 11 , może ponownie ubiegać się o lokal do remontu po upływie jednego roku od daty wykreślenia , o ile spełnia warunki określone w pkt. 14 rozdziału II.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2004 12:48:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie