Uchwała Nr VI/41/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ożarowice za 2002 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2002 rok


Uchwała Nr VI/41/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2002 rok

i udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice absolutorium za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 roku z póżn. zmianami ) i po przyjęciu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

i po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 rok dotyczące:

a) zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych na kwotę 12.815.788 zł

zgodnie z zał. Nr 1, 3

b) zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych na kwotę 10.712.254 zł

zgodnie z zał. Nr 2, 4, 6

c) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków

- funduszy celowych zamykających się:

w przychodach kwotą 13.931 zł

w wydatkach kwotą 15.385 zł

zgodnie z zał. Nr 5

- środków specjalnych zamykających się:

w przychodach kwotą 3.735 zł

w rozchodach kwotą 6 zł

zgodnie z zał. Nr 7

2. Sprawozdanie uznaje się za rzetelne i wykazujące pełną zgodność budżetu wykonanego

z budżetem uchwalonym i w wyniku głosowania jawnego udziela się Wójtowi Gminy

Ożarowice absolutorium za 2002 rok.

3. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:19:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie