Uchwała Nr X/96/2003 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Uchwała Nr X / 96 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie : nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr X/ 95 /2003

Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach -

Rada Gminy O ż a r o w i c e -

u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

1. Nadaje się statut zakładowi budżetowemu p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach.

2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik
do uchwały Nr X/ 96 /2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 listopada 2003 r.

S T A T U T

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach zwany w dalszym ciągu niniejszego Statutu "Zakładem" jest zakładem budżetowym, utworzonym i działającym na podstawie :

1.1 Uchwały Nr X/ /2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie utwo-

rzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

1.2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)

1.3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.

Nr 15, poz.148 z późn. zmianami)

1.4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43

z późn. zmianami)

1.5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań

kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zmianami)

2. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej i terenem jego działania jest Gmina Ożarowice.

3. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II.

Przedmiot i zakres działania Zakładu.

1. Celem i zadaniem Zakładu jest zarządzanie, używanie, korzystanie oraz prowadzenie działalności

gospodarczej i bieżącej obsługi dotyczącej :

1.1. działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody PKD E.41.00.B ,

1.2 wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących budowę : lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej PKD F.45.21.D ,

1.3. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD F.45.33.B ,

1.4 unieszkodliwiania odpadów PKD O.90.00.B,

1.5. odprowadzania ścieków PKD O.90.00.D,

1.6. wykonywania remontów nieruchomości będących mieniem Gminy,

1.7. utrzymania czystości na terenie nieruchomości będących mieniem Gminy,

1.8. utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenach dróg gminnych, placach i obiektach

publicznych stanowiących mienie gminy.

2. Zadania określone w Rozdziale II ust. 1 niniejszego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej realizuje siłami własnymi bądź w drodze korzystania z usług podwykonawców.

3. Zakład może realizować zadania inwestycyjne gminy. Roboty zlecone przez Gminę Ożarowice na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( tekst

jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z poźn. zm.), Zakład realizował będzie siłami własnymi.

Rozdział III

Organizacja Zakładu

1. Zakładem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

4. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor zarządza i kieruje zakładem przy pomocy Głównej Księgowej i Kierowników komórek organizacyjnych.

6. Dyrektor Zakładu ustala w drodze zarządzenia "Regulamin Organizacyjny Zakładu" wraz z załączoną do niego "Strukturą Organizacyjną Zakładu".

7. Pracowników Zakładu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Zakładu.

8. Pracownicy Zakładu otrzymują wynagrodzenie na warunkach przewidzianych w regulaminie wynagradzania Zakładu Gospodarki Komunalnej, opracowanym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708, z poźn. zm.), uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących ustalania najniższego wynagrodzenia i wartości punktu.

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem.

2. Przychodami Zakładu są przychody z tytułu sprzedaży usług i innych produktów oraz przychody

z tytułu dotacji.

3. Wydatkami Zakładu są jego koszty i inne wydatki nie będące kosztami.

4. Budżet zakładu wchodzi w skład budżetu Gminy.

5. Zakład posiada własny rachunek bankowy.

6. Kontrolę finansową nad zakładem sprawuje Wójt.

7. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów

z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek

budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz

szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe

i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

8. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotacje przedmiotową a także celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Rozdział V

Majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Majątek będący w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej jest własnością Gminy Ożarowice.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

1. Likwidacja i reorganizacja zakładu Gospodarki Komunalnej następuje na mocy Uchwały Rady

Gminy.

2. "Regulamin Organizacyjny Zakładu" wymaga zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ożarowice.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w treści "Regulaminu Organizacyjnego Zakładu".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 14:10:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie