Uchwała Nr VII/55/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/01 o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 pubktu - OSP i Gminna Jednostka Oświataowa


UCHWAŁA NR VII / 55 / 2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/161/01 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 kwiet-

nia 2001 roku o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz

wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego

dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach i Gminnej

Jednostki Oświatowej w Ożarowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt. 2 i 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagra-dzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zmianami)-

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić nowe brzmienie § 2 tiret pierwszy :

  • dla pracowników Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach w wysokości

2,40 zł (słownie: dwa złote 40/100). Tabela stawek wynagrodzenia zasadni-

czego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W pozostałej części Uchwała Nr XXVII/161/01 Rady Gminy Ożarowice pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowa-nia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:13:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie