Uchwała Nr VIII/74/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu


U c h w a ł a Nr VIII/ 74 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

---------------------------------------

w sprawie : ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września z 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a ł a

------------------

§ 1

Opłatę stałą za każdy miesiąc pobytu dziecka :

  • w przedszkolu jednoodziałowym w wysokości 30 złotych,
  • w przedszkolu dwuoddziałowym w wysokości 35 złotych.

§ 2

Opłata stała pobierana jest z góry za każdy miesiąc.

§ 3

Opłata stała podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, jeżeli nieobecność ta była spowodowana chorobą dziecka trwającą dłużej niż 7 dni.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXII/121/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 października 2000 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:53:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie