Uchwała Nr VII/70/2003 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej


Uchwała Nr VII / 70 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku

--------------------------------------

w sprawie : nadania nazwy drodze publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.

zmianami) w związku z art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku

o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi

zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Nadaje się drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 499/7 obrębu

ewidencyjnego Pyrzowice nazwę "ul. Transportowa".

§ 2

Przebieg drogi opisanej w § 1 uchwały zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowiącym

integralną część uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo

przyjęty przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2003 14:25:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie