Uchwała Nr VI/50/2003 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości


Uchwała Nr VI / 50 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) orazart.13 ust.2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.

z 2000 r. Nr 46, poz. 543 - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszka-niową Oddział Rejonowy w Krakowie darowiznę obejmującą nieruchomość grunto-wą - działka nr 499/5 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice o pow.1,9660 ha zapisaną

w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

KW Nr 56339 zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Przekazana w drodze darowizny nieruchomość zabudowana budynkami, budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków stanowić będzie dla gminy istotny składnik majątkowy, w oparciu o który gmina zamierza zorganizować zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Ożarowice i gmin sąsied-nich.

W tych okolicznościach podjęcie przedmiotowej uchwały zaspokoi zbio-rowe potrzeby wspólnoty samorządowej, a samorządowi gminy umożliwi realizację ciążących na gminie zadań określonych w art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym tj. kanalizacji i oczyszczania ścieków.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:41:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie