Uchwała Nr VI/ 47/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok


Uchwała Nr VI/47/2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/13/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie

Gminy Ożarowice na 2003 rok oraz rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w

podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ , art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718 /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

W uchwale Nr II/13/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2003 rok oraz rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany :

  1. W § 2 dodać punkt 4 w następującym brzmieniu :

4. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów

symbolem " dr ''.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 17:31:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie