Uchwała Nr VIII/82/2003 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek nauki


U c h w a ł a Nr VIII/ 82 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

---------------------------------------

w sprawie : zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach

szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek nauki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września z 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny na terenie Gminy Ożarowice z budżetu gminy udziela się dotacji na okres od 1 września 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku w wysokości 184,90 zł na jednego ucznia miesięcznie, stanowiącą 1/13 rocznej subwencji oświatowej tj. kwoty 2.403,77 zł.

§ 2

Rozliczanie przekazanej dotacji nastąpi po zakończeniu roku budżetowego w terminie nieprzekraczal-nym do dnia 31 stycznia roku następnego.

§ 3

Podstawę rozliczenia stanowić będzie dokumentacja przedłożona przez podmiot dotowany określa-jąca poniesione wydatki finansowe ze środków dotacji z uwzględnieniem wydatków osobowych i rzeczowych oraz informacja o aktualnej liczbie uczniów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 13:58:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie