Uchwała Nr VI/44/2003 w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW


Uchwała Nr VI/44/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 113, 114 i art. 124 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr155 poz.1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł

na pokrycie kosztów zadań związanych z:

- termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł

energii w obiektach oświaty, kultury, służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

- ochroną wód

- gospodarką odpadami

- gospodarką ściekową.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie

ze środków budżetu gminy w latach 2004-2010.

3. Suma pożyczki przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym wraz z odsetkami

nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetowych gminy.

4. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2004-2010 na realizację zadania

wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:23:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie