Uchwała Nr VII/62/2003 w sprawie zamiany gruntów


UCHWAŁA Nr VII/ 62 /2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie zamiany gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Rad Sołeckich Sołectwa Ożarowice i Sołectwa Pyrzowice

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Dokonać zamiany gruntów stanowiących mienie komunalne gminy oznaczonych jako działka nr 601/15 k.m. 3 d. 2 obręb Ożarowice o pow. 0,4000 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 32805

za grunty o łącznej powierzchni 0,4000 ha stanowiące własność Pana Krzysztofa SOKOŁA s. Jana i Eugenii oraz Doroty SOKOŁA c. Stefana i Kazimiery zam. w Pyrzowicach przy ul. Wolności 74, obejmujące działki:

nr 154/29 o pow. 0,2532 ha, nr 154/46 o pow. 0,0789 ha, nr 154/50 o pow. 0,0679 ha zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 30712.

Uzyskane w drodze zamiany nieruchomości przeznaczone są pod budowę placu ćwiczeń i placu manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowice.

Wartość zamienianych nieruchomości jest równa, co wynika z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2003 14:27:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie