Uchwała Nr IV/26/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003


U c h w a ł a Nr IV/26/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art.4¹ ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z póź. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

-----------------------

  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  2. Alkoholowych na rok 2003, będący załącznikiem do niniejszej uchwały

    i stanowiący jego integralną część.

  3. Traci moc uchwala Nr XXXV / 206 / 2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia
  4. 28 lutego 2002 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz

Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:06:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie