Uchwała Nr IV/28/2003 w sprawie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Gimnazjum o obiekt Sali Sportowo-Widowiskowo-Dydaktycznej


Uchwała Nr IV/ 28 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 25 lutego 2003 roku.

w sprawie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa Gimnazjum w Oża-

rowicach przy ul.Szkolnej 10 o obiekt Sali Sportowo-Widowiskowo-Dy-

daktycznej ".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz-nych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Wyrazić zgodę na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa Gimna-zjum w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10 o obiekt Sali Sportowo-Widowiskowo-Dydaktycznej " w latach 2003 -2004.
  2. Zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2003 i rok 2004 środki finansowe na ten cel.
  3. Upoważnić Wójta Gminy do pozyskania środków pozabudżetowych na dofinanso-wanie zadania.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:10:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie