Uchwała Nr IV/34/2003 w sprawie zamiany gruntów


Uchwała Nr IV/ 34 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 25 lutego 2003 roku.

w sprawie : zamiany gruntów .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) orazart.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-ruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Rad Sołeckich Sołectwa Ożarowice i Sołectwa Pyrzowice

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

  1. Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy oznaczonej jako działka nr 601/15 k.m. 3 d. 2 obręb Ożarowice o pow. 0,4000 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 40401 za grunty stanowiące własność Pana Krzysztofa SOKOŁA s. Jana i Eugenii zam. Pyrzowice, ul. Wolności 74,
  2. obejmujące działkę nr 154/29 oraz część działki nr 154/25 o łącznej powierzchni około 0,4000 ha zapisane w księdze wieczystej KW nr 30712 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

  3. Zobowiązać Wójta Gminy do podziału działki 154/25 z zachowaniem proporcji
  4. zamienianych gruntów nie mniejszej niż 1:1 oraz do pokrycia kosztów związanych

    z zamianą nieruchomości.

  5. Uzyskane w drodze zamiany grunty zostaną przekazane w trybie odrębnego

postępowania w użytkowanie wieczyste Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzo-

wicach.

  1. Dokonać zamiany nieruchomości wymienionych w pkt 1 niniejszej uchwały

w formie bezprzetargowej i bez obowiązku dokonywania dopłat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:14:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie