Uchwała Nr IV/29/2003 w sprawie upowaznienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu tarnogórskiego - utrzymanie dróg powiatowych


Uchwała Nr IV/ 29 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 25 lutego 2003 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Zarządem

Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Ożarowice

zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych położonych w jej

granicach administracyjnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt.11 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia porozumienia na lata 2003 - 2006 z Zarzą-dem Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Ożarowice zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych położonych w jej granicach admi-nistracyjnych.
  2. Zobowiązać Wójta Gminy do wykonywania i współfinansowania zadań objętych porozumieniem w rocznej wysokości nie mniejszej niż kwota dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu powiatu.
  3. Zabezpieczyć w budżetach gminy na lata 2003-2006 środki finansowe na reali-zację porozumienia.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:12:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie