Uchwała Nr VII/68/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr VII/68/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z póżn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie dochodów zmniejszyć o kwotę - 143.907 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej.

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę - 73.309 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę - 70.598 zł

po stronie dochodów zwiększyć o kwotę 1.608 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 428 zł

rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.180 zł

po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 1.535 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.180 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin

§ 2930 - Wpłaty gmin dla budżetu państwa o kwotę 355 zł

po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 143.834 zł

§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 143.834 zł

u z a s a d n i e n i e

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2003 rok Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-1/2003

powiadomił nas o ostatecznych kwotach subwencji na 2003 rok ustalonych dla naszego budżetu.

Została zmniejszona część oświatowa subwencji o kwotę 70.598 zł a podstawową zwiększono

o 428 zł.

Zmniejszony został o 73.309 zł plan wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym

od osób fizycznych.

O 355 zł zwiększono kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej.

Kwota 1.180 jest subwencją rekompensującą z tyt. poniesionych skutków ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym. Przeznaczona została na zwiększenie wynagrodzeń

za udział strażaków w akcjach gaśniczo - ratowniczych.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:58:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie