Uchwała Nr VII/53/2003 w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice w sprawie zmian w Statucie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr VII / 53 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie : zmian w Statucie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997roku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

 1. Dokonać następujących zmian w treści Statutu Gminy Ożarowice

przyjętego uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia

30 kwietnia 2003 roku.

 1. §12 otrzymuje brzmienie :
 2. "Sołtys - przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady,"

 3. w § 20 skreśla się w całości pkt 2, pkt 3 i pkt 4,
 4. § 31 otrzymuje brzmienie :
 5. "Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie o ile

  ustawy tak stanowią",

 6. § 50 otrzymuje brzmienie :
 7. "Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta sporządza

  z każdej sesji protokół",

  - 2 -

 8. § 52 otrzymuje brzmienie :
 9. " W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu.

  O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek lub uzupełnień decyduje Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów".

 10. w § 72 skreśla się w całości pkt 2,

g) w § 99 skreśla się w całości pkt 5. Dotychczasowy pkt 6 otrzymuje

numerację pkt 5.

 1. § 118 otrzymuje brzmienie :
 2. " Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej

  na zasadach określonych w treści ustawy o dostępie do informacji publicznej".

 3. § 121 otrzymuje brzmienie :
 4. "Udostępnienie informacji publicznych następuje na zasadach

  określonych w w/w ustawie".

 5. § 123 otrzymuje brzmienie :

"Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę".

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2003 16:35:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie