Uchwała Nr IV/33/2003 w sprawie wyrażenia zgody na podział i zbycie nieruchomości gruntowej


UCHWAŁA Nr IV / 33 / 2003

RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenie zgody na podział i zbycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,, a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zm. ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice - RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

 1. Wyrazić zgodę na podział nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
 2. Gminy Ożarowice zapisanej w księdze wieczystej nr 41 224obejmującej działkę

  nr 22/1 km 1 dod. 2 o powierzchni 0.2288 ha obręb ewidencyjny Pyrzowice

  na dwie równe części. Wyżej wymieniona nieruchomość położona jest przy

  ul. Kolejowej w Pyrzowicach.

 3. Wyrazić zgodę na zbycie połowy wydzielonej nieruchomości ( część zachodnia )
 4. w drodze publicznego przetargu nieograniczonego ustnego .

 5. Powierzchnię wydzielonej części nieruchomości ustalić operatem geodezyjnym
 6. podziału nieruchomości.

 7. Cenę wywoławczą ustalić w wysokości określonej operatem szacunkowym
 8. przez biegłego rzeczoznawcę.

 9. Zobowiązać Wójta Gminy Ożarowice do pokrycia kosztów związanych z podziałem
 10. geodezyjnym nieruchomości i sporządzeniem operatu szacunkowego.

 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2003 14:47:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie