Uchwała Nr X/100/2003 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nierolnych będących własnością Gminy


Uchwała Nr X/ 100 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie: określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nie-

rolnych będących własnością Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Ustalić roczny czynsz za dzierżawę gruntów rolnych będących własnością gminy wyrażony w kwintalach żyta w wysokości 1 % ceny określonej wg stawek sza-cunkowych 1 ha gruntu ornego i użytku zielonego w klasie tj. :

grunty orne : użytki zielone :

I klasa - 1,45 q I klasa - 1,45 q

II klasa - 1,32 q II klasa - 1,18 q

IIIa klasa - 1,18 q III klasa - 0,93 q

IIIb klasa - 1,00 q IV klasa - 0,67 q

IVa klasa - 0,80 q V klasa - 0,35 q

IVb klasa - 0,60 q VI klasa - 0,13 q

V klasa - 0,35 q

VI klasa - 0.15 q

Za grunty stanowiące nieużytki i drogi czynszu nie należy pobierać.

2. Ustalić roczny czynsz za dzierżawę gruntów nierolniczych będących własnością Gminy w wysokości 1,5 % średniej rynkowej ceny gruntów na terenie gminy Ożarowice za rok kalendarzowy poprzedzający zawarcie umowy, a wynikających

z udokumentowanych transakcji kupna sprzedaży obejmujących obszar gminy.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

4. Uchwała podlega rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze

Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2004 roku..

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:45:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie