Uchwała Nr X/102/2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Ożarowice


Uchwała Nr X/ 102 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami), w związku z § 7

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wyna-gradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

1. Przyznać Wójtowi Gminy Ożarowice na czas nieoznaczony dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - tj. 1686 zł miesięcznie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

19 listopada 2003 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2004 12:44:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie