Uchwała Nr XI/103/2003 w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XI/ 103 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 9 grudnia 2003 roku.

w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Oża-

rowice.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz Uchwały VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie uchwalenia "Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim"

Rada Gminy O ż a r o w i c e

mając na uwadze troskę o rozwój lokalnego rynku gospodarczego oraz zapewnienie możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Utworzyć strefę aktywności gospodarczej obejmującą tereny zlokalizowane w ob-szarze ograniczonym od zachodu drogą wojewódzką nr 913, od północy linią ko-lejową PKP Tarnowskie Góry - Zawiercie, a od południa i wschodu granicą obrę-bu ewidencyjnego Pyrzowice,

Usytuowanie strefy aktywności gospodarczej uwidocznione zostało na mapie po-glądowej stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Nieruchomości położone w obszarze strefy aktywności gospodarczej mogą być udostępniane przedsiębiorcom w drodze umowy sprzedaży, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu lub użyczenia.

3. Zasadniczym kryterium udostępniania tych nieruchomości będzie tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy.

4. Nieruchomości objęte strefą aktywności gospodarczej zwolnione będą z podatku od nieruchomości na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy Oża-rowice.

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:36:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie