Uchwała Nr XI/105/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XI/105/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 5.221 zł

po stronie dochodów o kwotę 5.221 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gminne

§ 092 - Pozostałe odsetki o kwotę 3.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.221 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.221 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. - 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.221 zł

u z a s a d n i e n i e

Odsetki bankowe w wysokości 3 tys. zł oraz darowiznę pieniężną w kwocie 1 tys. zł przeznacza się na zakup wykładziny do sal lekcyjnych.

Subwencją rekompensującą dochody utracone przeznacza się na dofinansowanie wydatków rzeczowych na oczyszczalni ścieków.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2003 14:43:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie