Uchwała Nr VII/56/2003 w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu rozliczania dotacji


Uchwała Nr VII/56/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań Gminy Ożarowice, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz sposobu rozliczania dotacji.

Działając na podstawie art.7 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15, art. 50 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz.U.

nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zmianami/ na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

 1. O dotację z budżetu Gminy Ożarowice na realizację zadań publicznych gminy mogą się
 2. ubiegać podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu

  osiągnięcia zysków.

 3. Łączna wysokość dotacji przeznaczona na cele, o których mowa w ust. 1 nie może

przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej.

§ 2

 1. W celu uzyskania dotacji podmiot ubiegający się o jej udzielenie winien przedstawić
 2. wniosek /ofertę/ wykonania wyodrębnionego zadania, gwarantującą wykonanie zadania

  w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 3. Wniosek winien być złożony poprzez właściwy referat nadzorujący merytorycznie
 4. wykonywane zadania Wójtowi Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego uzyskanie dotacji.

 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:

1/ nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji

2/ status prawny podmiotu

3/ numer i datę wpisu do rejestru

4/ aktualny wypis z rejestru /z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące wstecz od wniosku/

5/ numer rachunku bankowego na którym ma być przelana dotacja

6/ dokument uprawniający osoby do składania oświadczeń woli

7/ opis zadania z oznaczeniem kwoty na jego realizację, wynikającą z kalkulacji wraz z

podaniem terminu i sposobu realizacji

8/ oświadczenie podmiotu, że:

 • posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności,

jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał kadrowy, ekonomiczny i

techniczny zapewniający wykonanie zadania

 • prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o

rachunkowości /Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002r. z poźn. zmianami/ lub wskazanie

jednostki prowadzącej obsługę księgową w przypadku gdy podmiot sam nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

§ 3

 1. Wniosek podlega wstępnej opinii Wójta Gminy, a następnie po zaopiniowaniu przez
 2. właściwą merytorycznie komisję oraz Komisję Budżetową kierowany jest przez Wójta Gminy do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

 3. Stanowisko Rady wyrażone jest przez odpowiedni zapis w budżecie.
 4. Z przeprowadzonego postępowania wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne

referat nadzorujący merytorycznie wykonywane zadanie sporządza protokół wraz z

uzasadnieniem.

§ 4

 1. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy zawartej na dany rok
 2. budżetowy pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem wybranym do wykonywania zadania publicznego.

 3. Umowa powinna określać w szczególności:

1/ opis zadania, sposób i termin jego wykonania

2/ wysokość dotacji, sposób i terminy jej przekazania

3/ sposób i termin rozliczenia dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji

4/ tryb kontroli wykonywanego zadania i referat nadzorujący merytorycznie wykonywane

zadanie

5/ zobowiązanie podmiotu wykonującego zadanie do stosowania przy wydatkowaniu

środków z dotacji ustawy o zamówieniach publicznych

§ 5

 1. Wysokość i cel dotacji dla podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 ujmowane są w
 2. odrębnym załączniku do uchwały budżetowej.

 3. Po uchwaleniu budżetu Wójt Gminy w terminie do 21 dni zawiadamia podmioty o kwotach udzielonej dotacji.

§ 6

 1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli terminowości i rzetelności realizowanego
 2. zadania oraz zgodności z warunkami określonymi w umowie zarówno pod względem

  merytorycznym jak i finansowym.

 3. Kontroli dokonuje referat nadzorujący merytorycznie wykonywanie zadania, zarówno
 4. w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu. Negatywne wyniki kontroli

  przedstawia Wójtowi Gminy w terminie 7 dni przy częściowej realizacji, a w przypadku

  zakończenia zadania w terminie 14 dni po jego zakończeniu.

 5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 7

 1. Dotacja udzielona z budżet gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega
 2. niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej

  jak dla zaległości podatkowych.

 3. Odsetki o których mowa w ust. 1 nalicza się od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.

§ 8

 1. Podmioty realizujące zadanie przedkładają Wójtowi Gminy sprawozdanie o sposobie
 2. wykorzystania środków oraz rozliczenie dotacji w terminie określonym umową, nie

  później niż do 15 grudnia roku na który przyznano dotację.

 3. Do rozliczenia winny być załączone kserokopie faktur /rachunków/ z zamieszczonych na
 4. tych dokumentach klauzulą o treści: "Dotacja Gminy Ożarowice zgodnie z umową

  .............." oraz " Wydatek realizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

  w trybie ...............".

 5. W razie nie prowadzenia ewidencji księgowej lub uznania rozliczenia dotacji za

nieprawidłowe w całości lub w części, pobrana datacja lub jej część podlega zwrotowi do

budżetu gminy na zasadach określonych w § 7.

§ 9

 1. Dotacje są realizowane w formie przelewu środków z rachunku podstawowego budżetu
 2. gminy na konto podmiotu dotowanego.

 3. Dotacje przekazywane są miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo w terminach

ustalonych w umowie.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:03:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie