Uchwała Nr IX/86/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę drogi w Ożarowicach


Uchwała Nr IX / 86 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 października 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę drogi w Ożarowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543)- Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę drogi nieruchomość gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym Ożarowice k.m. 3 d. 1 o łącznej powierzchni 0,0495 ha oznaczoną jako działka nr 236/6 stanowiącą własność Stefana Wyszyńskiego s. Zygmunta i Filomeny, zapisa-ną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 37814 za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 8,00 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomo-ści.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2003 14:11:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie