Uchwała Nr VIII/80/2003 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowe placu ćwieczeń i placu manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowice


Uchwała Nr VIII / 80 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 27 sierpnia 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę placu ćwiczeń i placu

manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 pkt 7 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę placu ćwiczeń i placu manewrowego dla jednostki OSP Pyrzowi-ce niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,2202 ha - działka nr 154/32 k.m. 3 d. 2 obręb Pyrzowice - stanowiącą własność Pani Henryki OKRĘG-LICKIEJ zam. Nowa Wieś przy ul. Zawadzkiego 43, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 38 354 - za usta-loną w wyniku negocjacji cenę 4,50 zł/m2.

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomo-ści.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 14:06:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie