Uchwała Nr X/98/2003 w sprawie nabycia nieruchomosci gruntowej stanowiacej cześć pasa drogowego ulicy Kościuszki w Ożarowicach


Uchwała Nr X/ 98 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 listopada 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej część pasa drogowego

ulicy Kościuszki w Ożarowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą część pasa drogowego ulicy Kościuszki w Ożarowicach ( droga gminna) o pow. 0,0101 ha działka nr 58/2 k.m. 3 d.1 obręb Ożarowice - stanowiącą własność Czesławy i Mieczysława STASZEK zam. Oża-rowice, ul. Kościuszki 16, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 30459 za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 8,00 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑11‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑11‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:50:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie