Uchwała Nr VI/48/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice


Uchwała Nr VI / 48 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

  1. Przyjąć Statut Gminy Ożarowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Traci moc Uchwała Nr XXX/178/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:37:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie