Uchwała Nr VII/54/2003 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr VII/54/2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40 ust.2 pkt.2 ,art.41 ust.1 i art.42 ust.1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.1 ust. 2,art.10 ust.1 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

 1. Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/115/96 Rady Gminy w Tąpkowicach z siedzibą w Ożarowicach z dnia 8 sierpnia 1996r.
 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/54/2003

Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OŻAROWICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy Ożarowice, utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§2

Ośrodek działa w oparciu o przepisy - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej / Tekst jednolity z 1998r. Dz.U.Nr 64,poz.414 z późn. zmianami / , Uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej , niniejszego Statutu.

§3

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Ożarowicach ul.Dworcowa 15 , siedziba Ośrodka jest oznakowana i posiada szyld z napisem : Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§4

Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Ożarowice.

§5

Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu , adresem siedziby i numerem telefonu.

§6

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy w Ożarowicach.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 7

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie , ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.
 2. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:
 1. rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,
 2. organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 3. wydawaniu decyzji o przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,
 4. pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. prowadzeniu fachowej działalności socjalnej ( praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 6. wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej , przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.
 1. OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez Radę Gminy w Ożarowicach , natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§8

W ramach zadań określonych w § 7 pkt. 2 OPS wykonuje :

1/ zadania własne gminy , do których należą w szczególności :

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • udzielanie pomocy poprzez pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne , pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem,
 • sprawienie pogrzebu,
 • inne zadania określone w przepisach prawnych.

2/ zadania zlecone , do których należą w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych , rent socjalnych oraz przysługujących dodatków do świadczeń,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , specjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych macierzyńskich i jednorazowych zasiłków macierzyńskich,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§9

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami , organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, i innymi związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

OPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej , spoza terenu gminy.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie.

§10

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik
 2. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność wobec Wójta za realizację powierzonych zadań.
 3. Kierownika zatrudnia, awansuje i zwalnia Wójt Gminy.
 4. Kierownik Ośrodka ustala plan zatrudnienia pracowników Ośrodka w oparciu o przyznane limity zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń.
 5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje upoważniony pracownik.

§11

 1. Kierownik OPS odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.
 2. Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej.
 3. W razie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne w zastępstwie wydaje Wójt Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.
 4. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 5. Kierownik OPS sprawuje nadzór nad gospodarką finansowo- księgową jednostki i nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności oraz celowości ponoszonych wydatków.

§ 12

Do obowiązków i uprawnień Kierownika OPS należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
 2. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy od osób zatrudnionych w OPS,
 3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS,
 4. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami.

§13

Szczegółową strukturę organizacyjną OPS określa "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach " zatwierdzony przez Kierownika Osrodka.

§14.

Rada Gminy określa niektóre zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka Finansowa.

§15

OPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących

w samorządowych jednostkach budżetowych.

§16

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez

Radę Gminy.

§17

Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

§18

Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§19

Skarbnik Gminy Ożarowice sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

§20

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy Ożarowice.

§21

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2003 11:17:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie