Uchwała Nr VII/65/2003 w sprawie nabycia nieruichomosci gruntowej pod budowę drogi w sołectwie Ossy


Uchwała Nr VII / 65 / 2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod budowę drogi w sołectwie Ossy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) orazart.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć pod budowę drogi niezabudowaną nieruchomość gruntową o pow.0,2217 ha działka nr 187 k.m. 2 obręb Ossy - stanowiącą własność Pana Wojciecha KOCYGA s. Krzysztofa i Kazimiery zam. Ossy, ul. Mickiewicza 17, zapisaną w księdze wie-czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach KW nr 32052 za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 8,00 zł/m²

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomo-ści.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2003 16:00:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie