Uchwała Nr VI/ 46/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr VI/46/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z póżn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie dochodów zwiększyć o kwotę 110.831 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 626 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 110.831zł

po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 119.064 zł

§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 119.064 zł

po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 229.895 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.831 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 119.064 zł

u z a s a d n i e n i e

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest dostosowaniem wielkości środków w budżecie gminy do kwoty uwzględniającej rzeczywisty koszt po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycję pod nazwą "Zmiana przeznaczenia budynku zlewni mleka na hydrofornię, przyłączenie studni głębinowej S-1 do gminnej sieci wodociągowej w Tąpkowiach" przy udziale środków pomocowych SAPARD.

Środki pomocowe SAPARD przewiduje się w wysokości 110.831 zł a budżetowe 111.274 na zadania inwestycyjne i na obsługę techniczną 7.790 zł.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2003 17:31:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie